Libri “Enciklopedia e dijensë dhe urtësisë”

73
0

Libri “Enciklopedia e dijensë dhe urtësisë”

Përkthimi i veprës klasike Xhamiu-l-ulum ve-l-Hikem të muhadithit të njohur Ibn Rexheb el-Hanbeli.

Një përzgjedhje në komentin e 50 hadithe të të Dërguarit së bashku me mësimet që nxirren nga to dhe fjalët e sahabëve lidhur me to.

Libri është përkthyer nga Dr. Selim Sulejmani, ka 646 faqe, kopertina e fortë, e botuar nga SIRA – Prishtinë.

Përmbajtja e librit: Shenime për autorin

Veprat vlerësohen në bazë të qëllimit

Domethënia e hixhretit

Nijeti në terminologjinë e fikhut Islami, Imani dhe Ihsani

Pesë shtyllat e islamit

Etapat e krijimit të njeriut; Kaderi Ibadeti dhe bidati

Pastrimi i zemrave

Feja është këshillë

Mbrojtja e gjakut, nderit dhe pasurisë

Si duhet kryer obligimet

Unë jam i mirë

Largimi nga të dyshimtat

Lëre të kotën

Koncepti i vëllazërisë

Vlera e jetës

Mirësjellja

Mos u zemëro

Koncepti i ihsanit

Koncepti i takvasë (devotshmësisë)

Mbrojtja e Allahut

Koncepti i trupit Koncepti i besnikërisë

Rruga e xhenetit

Përgjegjësia ndaj vetvetës

Kush gjen mirë le të falenderoj Allahun, e kush gjen keq le ta fajësoj vetvetën

Çka mund të jepni sadaka

Edhe kjo është sadaka

Mirësia

Pasimi i sunetit

Veprat që të mundësojnë xhenetin

Heshtja është mëshirë

Koncepti i zuhdit

Maturia

Bazat e gjykimit në islam

Vetëveprimi

Solidariteti

Vlera e lehtësimit

Si llogariten të mirat

Koncepti evlia

Çka i është falur umetit

Mbi gabimin dhe harresën

Mbi statusin e të detyruarit

Mos e lakmo këtë botë

Shenjat e imanit Lutja

Trashëgimia

Afërsia nga gjaku dhe gjiri

Ushqimet e ndaluara

Krejt çka dehë është haram

Si të ushqehemi

Koncepti mynafik

Mbështetja në Allahun

Dhikri

Sunetet e dhikrit të përditshëm.

Për më shumë: Adresa: Fondacioni i Rinisë Islame Seebacherstrasse 67, 8052 Cyrih Zvicër

Tel +41 (0) 43 300 16 70 Mobile +41 (0) 79 469 50 36

www.islamischen.ch porositeni duke klikuar ketu: http://islamischen.ch/shop/albanisch/…

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here