Familja

VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

Namazi farz (i detyruar). Agjërimi vullnetar dhe agjërimi në ditën e Arafatit. 3.Dhënia e sadakasë. Tehlili – shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk i...

GRATË E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË

Me ecjen pas gjurmëve të grave më të mira që jetuan në kohën më të mirë, në periudhën më të mirë, u edukuan në...

PARALAJMËRIMI I BESIMTARËVE NGA VESVESET E SHEJTANIT

O muslimanë, vesvesja është prodhimi i Iblisit, vepra dhe mjeti i tij, për ta devijuar të birin e Ademit. Me vesvese i sulmon dhe...

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

O muslimanë, ju porosis juve dhe veten me devotshmëri ndaj Allahut: “O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t’jua bekojë veprat tuaja...

EDUKIMI I FËMIJËVE

Dhuntitë dhe mirësitë e Allahut për robërit e Vet janë aq shumë, saqë numri i tyre nuk mund të përkufizohet dhe të numërohet....

DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES

Dhikri (përmendja e Allahut) është jeta e zemrave, kënaqësia e syve, gëzimi i shpirtrave, shërim për gjokset dhe vepra më e madhe që...

DISPOZITAT E FËMIJËS SË PORSALINDUR

Dhuntitë dhe mirësitë e Allahut për robërit e Vet janë aq shumë, saqë numri i tyre nuk mund të përkufizohet dhe të numërohet....

LUTJA DREJTUAR ALLAHU PËR T’I MBROJTUR FËMIJËT

Përkujdesja e prindërve për t’i mbrojtur fëmijët e tyre duke kërkuar mbrojtje tek Allahu me lutje dhe rukje është prej traditës së profetëve. Pejgamberi, lavdërimi...

KOMENT I SHKURTËR I SURES IHLAS, FELEK DHE NAS

Surja Ihlas: “Ḳul huvall-llahu eḥad, All-llahuṣ-Ṣamed, lem jelid uëe lem juled, ve lem jekun lehukufuven eḥad.” (El-Ihlas: 1-4). “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!...

SHKAQET E MOSPAJTIMIT MIDIS NJERËZVE

Allahu, azze ue xhel, i bëri njerëzit që të dallohen prej njëri-tjetrit në natyrë, mendime, synime, ideologji, karakter, dëshira, e kështu me radhë, dhe pa dyshim...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img