Islam

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

O muslimanë, ju porosis juve dhe veten me devotshmëri ndaj Allahut: “O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t’jua bekojë veprat tuaja...

EDUKIMI I FËMIJËVE

Dhuntitë dhe mirësitë e Allahut për robërit e Vet janë aq shumë, saqë numri i tyre nuk mund të përkufizohet dhe të numërohet....

DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES

Dhikri (përmendja e Allahut) është jeta e zemrave, kënaqësia e syve, gëzimi i shpirtrave, shërim për gjokset dhe vepra më e madhe që...

DISPOZITAT E FËMIJËS SË PORSALINDUR

Dhuntitë dhe mirësitë e Allahut për robërit e Vet janë aq shumë, saqë numri i tyre nuk mund të përkufizohet dhe të numërohet....

LUTJA DREJTUAR ALLAHU PËR T’I MBROJTUR FËMIJËT

Përkujdesja e prindërve për t’i mbrojtur fëmijët e tyre duke kërkuar mbrojtje tek Allahu me lutje dhe rukje është prej traditës së profetëve. Pejgamberi, lavdërimi...

KOMENT I SHKURTËR I SURES IHLAS, FELEK DHE NAS

Surja Ihlas: “Ḳul huvall-llahu eḥad, All-llahuṣ-Ṣamed, lem jelid uëe lem juled, ve lem jekun lehukufuven eḥad.” (El-Ihlas: 1-4). “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!...

SHKAQET E MOSPAJTIMIT MIDIS NJERËZVE

Allahu, azze ue xhel, i bëri njerëzit që të dallohen prej njëri-tjetrit në natyrë, mendime, synime, ideologji, karakter, dëshira, e kështu me radhë, dhe pa dyshim...

SHKAQET E RIZKUT

Po të kishte qenë risku i njeriut në duart e njerëzve, sa padrejtësi dhe sa urrejtje dhe sa çorodi do u bënte! Pasha Allahun,...

POROSI DREJTUAR ATIJ QË UDHËTON PËR TË VIZITUAR QABENË

Shumë nga myslimanët kujdesen të udhëtojnë për në Mekë, që të vizitojnë Qabenë dhe kanë dëshirë që pushimin ta kalojnë në Mesxhidul Haram, të...

AGJËRIMI VULLNETAR

MUNDËSI E PASTËR Ata që punojnë me ndërrime dhe nëpër rajone të izoluara, kanë mundësi të madhe për agjërim vullnetar. Kur janë në ndërrim të...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img