VEPRA TË MIRA NË RAMAZAN

Mos i humb

 1. Namazi farz (i detyruar).
 2. Agjërimi i Ramazanit.
 3. Namazi i teravive.
 4. Përshpejtimi i iftarit.
 5. Vonimi i syfyrit.
 6. Shqiptimi i fjalës: “Subhane Melikil-Kuddus (I Lartësuar qoftë Allahu, Sunduesi, i Shenjti dhe i Pastri nga çdo e metë)”; tri herë pas namazit të vitrit (pasi të jepet selam).
 7. Falja e suneteve revatib (të rregullta që falen para dhe pas farzit).
 8. Falja e namazit të duhasë.
 9. Dhënia e sadakasë.
 10. Tehlili – shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk i takon askujt adhurimi me të drejtë, përveç Allahut).
 11. Tesbihi – shqiptimi i fjalës subhanallah (i Lartësuar qoftë Allahu).
 12. Tehmidi – shqiptimi i fjalës elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut).
 13. Tekbiri – shqiptimi i fjalës Allahu ekber (Allahu është më i Madhi).
 14. Shqiptimi i fjalës “la haule ue la kuvete il-la bilah” (nuk ka ndryshim e as forcë pa lejen dhe ndihmën e Allahut).
 15. Përsëritja e fjalëve të myezinit gjatë thirrjes së ezanit.
 16. Istigfari (kërkimfalja).
 17. Duaja.
 18. Dërgimi i salavateve për Muhamedin ﷺ.
 19. Leximi i Kuranit.
 20. Meditimi dhe përsiatja e Kuranit.
 21. Nxënia përmendsh e Kuranit.
 22. Mësimi i Kuranit së bashku me dikë tjetër.
 23. Leximi i komentit të Kuranit.
 24. T’ua mësosh Kuranin të tjerëve e, në veçanti, fëmijëve suren El-Fatiha.
 25. Pendimi dhe kthimi kah Allahu.
 26. Respektimi i prindërve.
 27. Respektimi i lidhjeve farefisnore.
 28. Mbajtja e lidhjeve me shokët e prindërve.
 29. Fisnikërimi i mysafirit.
 30. Përcjellja e mysafirit.
 31. Sjellja e mirë me fqinjët.
 32. Përhapja e selamit.
 33. Ofrimi i ushqimit.
 34. Fjala e mirë.
 35. Shqiptimi i dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.
 36. Shqiptimi i dhikrit që thuhet nëpër situata dhe gjendje të ndryshme.
 37. Fjetja me abdes.
 38. Guslli i xhumasë.
 39. Parfumosja për xhuma.
 40. Nisja më herët për në xhami për namazin e xhumasë.
 41. Afrimi afër imamit.
 42. Plotësimi i vendeve të zbrazëta.
 43. Plotësimi dhe rregullimi i safave.
 44. Buzëqeshja.
 45. Meditimi në shenjat e Allahut në kozmos.
 46. Përballimi i dhembjeve që t’i shkaktojnë myslimanët dhe durimi me ta.
 47. Sjellja e mirë me njerëzit.
 48. Butësia dhe mosnxitimi.
 49. Fytyrëqeshja.
 50. Përmbajtja e zemërimit dhe e hidhërimit.
 51. Realizimi i premtimit.
 52. Falja e namazit të pendimit (teubes).[1]
 53. Falja e dy rekateve pas marrjes së abdesit.
 54. Këshilla dhe udhëzimi.
 55. Mësimi i të paditurit.
 56. Thirrja në të mirë.
 57. Ndalimi nga e keqja.
 58. Ndihma dhe mbështetja ndaj atij që i është bërë padrejtësi.
 59. Ulja e shikimit.
 60. Vizita e vëllezërve myslimanë për hir të Allahut.
 61. Prezentimi në xhenaze (falja e namazit të të vdekurit dhe përcjellja e xhenazes).
 62. Ngushëllimi i familjes së të vdekurit.
 63. Vizita e të sëmurëve.
 64. Përgjigjja e ftesës së ftuesit.
 65. Ngushëllimi i të pikëlluarit.
 66. Pritja e namazit pas namazit.
 67. Prezentimi në mexhliset e dijes nëpër xhamia.
 68. Respektimi i dijetarëve.
 69. Kundërshtimi i dyshimeve.
 70. Përhapja e sunetit të Profetit ﷺ.
 71. Dhënia e dhuratave.
 72. Përshëndetja e myslimanit për dore, duke kërkuar me të Fytyrën e Allahut.
 73. Respektimi i të moshuarve.
 74. Larja e borxhit.
 75. Dhënia borxh nevojtarit.
 76. Shtyrja e afatit të kthimit të borxhit atij që ka vështirësi ta kthejë.
 77. Falja e borxhit ose lehtësimi i tij.
 78. Nxitimi në larjen e borxhit të atyre që nuk kanë mundësi t’i kthejnë borxhet, si dhe larja e faturave të nevojtarëve.
 79. Ndërmjetësimi i drejtë dhe i mirë.
 80. Lehtësimi duke ia kthyer mallin e blerë atij që e blen një mall dhe më pas dëshiron ta kthejë.
 81. Largimi i pengesave në rrugë.
 82. Toleranca në shitje dhe në blerje.
 83. Mbulimi i të metave të myslimanëve.
 84. Përkujdesja për jetimin.
 85. Përkujdesja për gratë e veja.
 86. Ndërtimi i xhamive.
 87. Udhëzimi për në hair dhe mirësi.
 88. Botimi i librave.
 89. Përhapja e dijes së dobishme nëpër rrjete sociale dhe faqe interneti.
 90. Mësimi i tjetrit dhe dëgjimi i këshillave.
 91. Ndihma dhe lehtësimi i tjetrit për t’u martuar.
 92. Paqësimi në mes dy të armiqësuarve.
 93. Shoqërimi i njerëzve të mirë.
 94. Lënia e vakëfit.
 95. Kryerja e umresë.
 96. Dashuria për hir të Allahut.
 97. Falja.
 98. T’i ndihmosh një zanatçiu ose t’ia mësosh një zanat një të padituri (i paditur e ka për qëllim atë që nuk ka asnjë zanat që nga ai zanat të përfitojë), ta ushtrosh pa të holla ose t’ia mësosh punën.
 99. Futja e gëzimit në shpirtin e tjetrit.
 100. Furnizimi i të varfërve dhe të ngratëve me ushqim.
 101. Fërkimi i kokës së jetimit.
 102. Përkujdesja për abdesin.
 103. Kujdesi për vajzat dhe motrat.
 104. Shpenzimi për gruan dhe fëmijët.
 105. Respektimi i burrit dhe nderimi i tij.
 106. Përkujdesja për shtëpinë.
 107. Pastrimi i xhamive.
 108. T’u shërbesh ujë njerëzve.
 109. Mirënjohja dhe falënderimi i tjetrit për bamirësinë e bërë ndaj teje.
 110. Shpërblimi i atij që të ka bërë mirë dhe lutja për të.
 111. Të qarët nga frika e Allahut.
 112. Të kërkosh nga Allahu që të biesh dëshmor.
 113. Ulja bashkërisht për të ngrënë.
 114. Veshja e rrobave me ngjyrë të bardhë.
 115. Ngjyrosja e flokëve të thinjura (përveç ngjyrës së zezë, e cila nuk lejohet).
 116. Mbjellja e një peme me nijet të mirë.
 117. Kryerja e nevojave të myslimanëve.
 118. Kërkimfalja për myslimanët dhe myslimanet.
 119. Ruajtja e nderit të gruas.
 120. Llogaritja në shpërblimin e Allahut për bërjen e rukjes.
 121. Larja e xhenazes dhe qefinosja e saj, duke llogaritur në shpërblimin e Allahut.
 122. Përgëzimi i myslimanit për ndonjë begati.
 123. Të shkruarit e vasietit (testamentit) me të drejtë.
 124. Veshmbathja e myslimanit.
 125. Mbathja e këpucëve duke filluar me këmbën e djathtë.
 126. Zbathja e këpucëve duke filluar me të majtën.
 127. Pirja e ujit ulur.
 128. Rikujtimi i shehadetit (fjalës la ilahe il-lallah) atij që është në prag të vdekjes.
 129. Fillimi i çdo pune të hairit me emrin e Allahut (me Bismilah).
 130. Përkujdesja për ta përdorur misvakun.
 131. T’ia kthesh borxhin atij që ia ke pasur borxh dhe ta shpërblesh për bamirësinë ndaj teje.[2]
 132. Falja e namazit të istihares.
 133. Sexhdja e falënderimit.
 134. Ndryshimi i betimit për ndonjë dobi sheriatike duke e shpaguar atë.
 135. Ndihma ndaj anëtarëve të familjes në shtëpi.
 136. Ecja për në xhami.
 137. Marrja e sutres për namaz.
 138. Zbukurimi i zërit gjatë leximit të Kuranit.
 139. Kërkimi i lejes për të hyrë brenda.
 140. Vendosja e dorës mbi gojë kur ndonjërit i hapet goja.
 141. Qëndrimi në xhami pas faljes së namazit të sabahut e deri në lindjen e diellit.
 142. Urdhërimi i familjes dhe i fëmijëve për ta falur namazin.
 143. Falja e dy rekateve kur të hysh në shtëpi dhe dy rekate para se të dalësh nga shtëpia.
 144. Fërkimi i fytyrës me dorë kur të ngrihemi nga gjumi për namaz nate dhe leximi i ajeteve të fundit të sures Ali Imran.
 145. Plotësimi i abdesit.
 146. Thënia e fjalës “Jerhamukallah” (Allahu të mëshiroftë) kur tjetri teshtin dhe thotë “Elhamdulilah” (Falënderimi i takon Allahut).
 147. Udhëzimi i nevojtarit duke ia treguar mënyrën se si të arrijë deri tek ajo që e kërkon.
 148. Fjetja me abdes.
 149. Shoqërimi i të vetmuarit (atij që ka telashe).
 150. Strehimi i të huajit.
 151. Parfumosja e xhamive.
 152. Shpërndarja dhe radhitja e mus’hafave nëpër xhami.
 153. Përhapja e dijes nëpër faqe interneti, kanale televizive, satelitore dhe radio.
 154. Mbajtja e mësimeve, e ligjëratave dhe e seminareve shkencore.
 155. Huazimi i rrobave, arit për zbukurim, enëve apo mjeteve elektronike dhe çdo gjëje të dobishme.
 156. Formimi dhe ngritja e shoqatave dhe e organizatave bamirëse.
 157. Shpenzimi për kërkuesit e dijes dhe përkujdesja për ta.
 158. Përgatitja e librave dhe e programeve për fëmijët e myslimanëve.
 159. Përcjellja e dijes me amanet: “Allahu ia ndriçoftë fytyrën atij që e dëgjon thënien time, e kupton atë dhe e mëson përmendsh dhe ua përcjell të tjerëve.”[3]
 160. Mbrojta e nderit të myslimanëve.
 161. Dëgjimi i Kuranit.
 162. Dhënia e shpërblimeve dhe nxitja e njerëzve për marrje të dijes dhe mirësi.
 163. Butësia dhe sjellja e mirë me fëmijët.
 164. Rikujtimi i të tjerëve në lidhje me afrimin e rasteve apo kohëve të hairit.
 165. Ruajtja e amaneteve dhe kthimi i tyre.
 166. Kurimi i të sëmurëve duke llogaritur në shpërblimin e Allahut.
 167. Bamirësia ndaj kafshëve dhe zogjve.
 168. Përpjekja në adhurime në dhjetëshin e fundit të Ramazanit.
 169. Ngritja e familjes nga gjumi natën për namaz nate.
 170. Qëndrimi në itikaf.
 171. Kërkimi i natës së Kadrit (në dhjetëshin e fundit).
 172. Përpjekja në adhurime në natën e Kadrit.
 173. Lutja e Allahut për falje në këtë natë dhe shpeshtimi i lutjes: “O Allahu im! Ti je Falës, e do faljen, andaj më fal mua.”[4]

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.

 

Dr. Muhamed Salih el-Munexhid

Pjesë e librit : “Udhërrëfyes për muajin e Ramazanit”

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

- ISLAMSHOP.CH -spot_img
- ISLAMSHOP.CH -spot_img

Të fundit