VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

Mos i humb

 1. Namazi farz (i detyruar).
 2. Agjërimi vullnetar dhe agjërimi në ditën e Arafatit.

3.Dhënia e sadakasë.

 1. Tehlili – shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk i takon askujt adhurimi me të drejtë, përveç Allahut).
 2. Tesbihi – shqiptimi i fjalës subhanallah (i Lartësuar qoftë Allahu).
 3. Tehmidi – shqiptimi i fjalës elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut).
 4. Tekbiri – shqiptimi i fjalës Allahu ekber (Allahu është më i Madhi).
 5. Shqiptimi i fjalës “la haule ue la kuvete il-la bilah” (nuk ka ndryshim e as forcë pa lejen dhe ndihmën e Allahut).
 6. Përsëritja e fjalëve të myezinit gjatë thirrjes së ezanit.
 7. Istigfari (kërkimfalja).
 8. Duaja.
 9. Dërgimi i salavateve për Muhamedin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të.
 10. Leximi i Kuranit.
 11. Meditimi dhe përsiatja e Kuranit.
 12. Nxënia përmendsh e Kuranit.
 13. Mësimi i Kuranit së bashku me dikë tjetër.
 14. Leximi i komentit të Kuranit.
 15. Të mësuarit e Kuranit të tjerëve, e në veçanti fëmijëve suren El-Fatiha.
 16. Pendimi dhe kthimi kah Allahu.
 17. Respektimi i prindërve.
 18. Respektimi i lidhjeve farefisnore.
 19. Mbajtja e lidhjeve me shokët e prindërve.
 20. Fisnikërimi i mysafirit.
 21. Përcjellja e mysafirit.
 22. Sjellja e mirë me fqinjët.
 23. Përhapja e selamit.
 24. Dhënia ushqim.
 25. Fjala e mirë.
 26. Falja e namazit të natës.
 27. Falja e suneteve revatib (të rregullta që falen para dhe pas farzit).
 28. Falja e namazit të Duhasë.
 29. Shqiptimi i dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.
 30. Shqiptimi i dhikrit, që thuhet nëpër situata dhe gjendje të ndryshme.
 31. Fjetja me abdes.
 32. Guslli i xhumasë.
 33. Parfumosja për xhuma.
 34. Nisja më herët për në xhami për namazin e xhumasë.
 35. Afrimi afër imamit.
 36. Plotësimi i vendeve të zbrazëta.
 37. Plotësimi dhe rregullimi i safave.
 38. Buzëqeshja.
 39. Meditimi në shenjat e Allahut në kozmos.
 40. Përballimi i dhembjeve që t’i shkaktojnë myslimanët dhe durimi me ta.
 41. Sjellja e mirë me njerëzit.
 42. Butësia dhe mosngutja.
 43. Fytyrëqeshja.
 44. Përmbajtja e zemërimit dhe e hidhërimit.
 45. Realizimi i premtimit.
 46. Falja e namazit të pendimit (teubes).[1]
 47. Falja e dy rekateve pas marrjes së abdesit.
 48. Këshilla dhe udhëzime.
 49. Mësimi i të paditurit.
 50. Thirrja në të mirë.
 51. Ndalimi nga e keqja.
 52. Ndihma dhe mbështetja e atij që i është bërë padrejtësi.
 53. Ulja e shikimit.
 54. Vizita e vëllezërve myslimanë për hir të Allahut.
 55. Prezentimi në xhenaze (falja e namazit të të vdekurit dhe përcjellja e xhenazes).
 56. Ngushëllimi i familjes së të vdekurit.
 57. Vizita e të sëmurëve.
 58. Përgjigjja e ftesës së ftuesit.
 59. Ngushëllimi i të pikëlluarit.
 60. Pritja e namazit pas namazit.
 61. Prezentimi në mexhliset e dijes nëpër xhamia.
 62. Respektimi i dijetarëve.
 63. Kundërshtimi i dyshimeve.
 64. Përhapja e sunetit të Profetit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të.
 65. Dhënia e dhuratave.
 66. Përshëndetja e myslimanit për dore, duke kërkuar me të Fytyrën e Allahut.
 67. Respektimi i të moshuarve.
 68. Larja e borxhit.
 69. Dhënia borxh nevojtarit.
 70. Shtyrja e afatit të kthimit të borxhit atij, që ka vështirësi ta kthejë.
 71. Falja e borxhit ose lehtësimi i tij.
 72. Nxitimi në larjen e borxhit të atyre që nuk kanë mundësi t’i kthejnë borxhet si dhe larja e faturave të nevojtarëve.
 73. Ndërmjetësimi i drejtë dhe i mirë.
 74. Lehtësimi duke ia kthyer mallin e blerë atij, që e blen një mall dhe më pas dëshiron ta kthejë.
 75. Largimi i pengesave në rrugë.
 76. Toleranca në shitje dhe në blerje.
 77. Mbulimi i të metave të myslimanëve.
 78. Përkujdesja për jetimin.
 79. Përkujdesja për gratë e veja.
 80. Ndërtimi i xhamive.
 81. Udhëzimi për në hair dhe mirësi.
 82. Botimi i librave.
 83. Përhapja e dijes së dobishme nëpër rrjetet sociale dhe internet.
 84. Mësimi i tjetrit dhe dëgjimi i këshillave.
 85. Dhurimi i kafshës për të varfrin, që ta therë për kurban.
 86. Ndihma dhe lehtësimi i tjetrit për t’u martuar.
 87. Paqësimi në mes dy të armiqësuarve.
 88. Shoqërimi i njerëzve të mirë.
 89. Lënia e vakëfit.
 90. Kryerja e haxhit të pranuar.
 91. Dashuria për hir të Allahut.
 92. Falja.
 93. T’i ndihmosh një zanatliu ose t’ia mësosh një zanat një të padituri (i paditur e ka për qëllim atë që nuk ka asnjë zanat, që nga ai zanat të përfitojë), ta ushtrosh pa të holla ose t’ia mësosh punën.
 94. Futja e gëzimit në shpirtin e tjetrit.
 95. Dhënia ushqim të varfërve dhe të ngratëve.
 96. Fërkimi i kokës së jetimit.
 97. Përkujdesja për abdesin.
 98. Kujdesi për vajzat dhe motrat.
 99. Shpenzimi për gruan dhe fëmijët.
 100. Respektimi i burrit dhe nderimi i tij.
 101. Përkujdesja për shtëpinë (nga gruaja).
 102. Pastrimi i xhamive.
 103. T’u japësh ujë njerëzve.
 104. Mirënjohja dhe falënderimi i tjetrit për bamirësinë e bërë ndaj teje.
 105. Shpërblimi i atij, që të ka bërë mirë dhe lutja për të.
 106. Të qarët nga frika e Allahut.
 107. Të kërkosh nga Allahu, që të biesh dëshmor.
 108. Ulja bashkërisht për të ngrënë.
 109. Veshja e rrobave me ngjyrë të bardhë.
 110. Ngjyrosja e flokëve të thinjura (përveç ngjyrës së zezë, e cila nuk lejohet).
 111. Mbjellja e një peme me nijet të mirë.
 112. Kryerja e nevojave të myslimanëve.
 113. Kërkimfalja për myslimanët dhe myslimanet.
 114. Ruajtja e nderit të gruas.
 115. Llogaritja në shpërblimin e Allahut për bërjen e rukjes.
 116. Larja e xhenazes dhe qefinosja e saj, duke llogaritur në shpërblimin e Allahut.
 117. Përshpejtimi i iftarit.
 118. Vonimi i syfyrit.
 119. Përgëzimi i myslimanit për ndonjë begati.
 120. Të shkruarit e vasietit (testamentit) me të drejtë.
 121. Veshmbathja e myslimanit.
 122. Mbathja e këpucëve duke filluar me këmbën e djathtë.
 123. Zbathja e këpucëve duke filluar me këmbën e majtë.
 124. Pirja e ujit ulur.
 125. Rikujtimi i shehadetit (fjalës la ilahe il-lallah) atij që është në prag të vdekjes.
 126. Fillimi i çdo pune të hairit me emrin e Allahut (me Bismilah).
 127. Përkujdesja për ta përdorur misvakun.
 128. T’ia kthesh borxhin atij, që ia ke pasur borxh dhe ta shpërblesh për bamirësinë ndaj teje.[2]
 129. Falja e namazit të istihares.
 130. Sexhdeja e falënderimit.
 131. Ndryshimi i betimit për ndonjë dobi sheriatike, duke e shpaguar atë.
 132. Të ndihmuarit e familjes në shtëpi.
 133. Ecja për në xhami.
 134. Marrja e sutres për namaz.
 135. Zbukurimi i zërit gjatë leximit të Kuranit.
 136. Kërkimi i lejes për të hyrë brenda.
 137. Vendosja e dorës mbi gojë kur ndonjërit i hapet goja.
 138. Të ushqyerit e kafshëve për kurban dhe trashja e tyre.
 139. Qëndrimi në xhami pas faljes së namazit të sabahut e deri në lindjen e diellit.
 140. Dërgimi i kafshës për kurban në Meke, për atë që nuk shkon në haxh.
 141. Urdhërimi i familjes dhe i fëmijëve për ta falur namazin.
 142. Falja e dy rekateve, kur të hysh në shtëpi dhe dy rekate para se të dalësh nga shtëpia.
 143. Fërkimi i fytyrës me dorë, kur të ngrihemi nga gjumi për namaz nate dhe leximi i ajeteve të fundit të sures Ali Imran.
 144. Plotësimi i abdesit.
 145. Thënia e fjalës “Jerhamukallah” (Allahu të mëshiroftë), kur tjetri teshtin dhe thotë “Elhamdulilah” (Falënderimi i takon Allahut).
 146. Udhëzimi i nevojtarit duke ia treguar mënyrën se si të arrijë deri tek ajo që e kërkon.
 147. Shqiptimi i fjalës: “SubhaneMelikil-Kuddus” (I Lartësuar qoftë Allahu, Sunduesi, i Shenjti dhe i Pastri nga çdo e metë); tri herë pas namazit të vitrit (pasi të jepet selam).
 148. Bërja e gjumit me abdes.
 149. Shoqërimi i të vetmuarit.
 150. Strehimi i të huajit.
 151. Parfumosja e xhamive.
 152. Përkujdesja për familjen e haxhiut, derisa të jetë në haxhillëk, si dhe përkujdesja për familjarët e të burgosurve dhe të ngjashmit me ta.
 153. Shpërndarja dhe radhitja e Mus’hafave nëpër xhami.
 154. Përhapja e dijes nëpër faqe interneti, kanale televizive, satelitore dhe radio.
 155. Mbajtja e mësimeve, e ligjëratave dhe e seminareve shkencore.
 156. Falja e namazit të Kurban Bajramit.
 157. Huazimi i rrobave, arit për zbukurim, enëve, mjeteve elektronike dhe çdo gjëje të dobishme.
 158. Formimi dhe ngritja e shoqatave dhe e organizatave bamirëse.
 159. Marrja përsipër e harxhimeve të haxhiut.
 160. Shpenzimi për kërkuesit e dijes dhe përkujdesja për ta.
 161. Përgatitja e librave dhe e programeve për fëmijët e myslimanëve.
 162. Përcjellja e dijes me amanet: “Allahu ia ndriçoftë fytyrën atij që e dëgjon thënien time, e kupton atë, e mëson përmendsh dhe ua përcjell të tjerëve.”[3]
 163. Mbrojta e nderit të myslimanëve.
 164. Dëgjimi i Kuranit.
 165. Dhënia e shpërblimeve dhe nxitja e njerëzve për marrje të dijes dhe mirësi.
 166. Butësia dhe sjellja e mirë me fëmijët.
 167. Rikujtimi i të tjerëve në lidhje me afrimin e rasteve apo kohëve të hairit.
 168. Ruajtja e amaneteve dhe kthimi i tyre.
 169. Kurimi i të sëmurëve duke llogaritur në shpërblimin e Allahut.
 170. Bamirësia ndaj kafshëve dhe zogjve.

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve!

 

Dr. Muhamed Salih El-Munexhid

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

- ISLAMSHOP.CH -spot_img
- ISLAMSHOP.CH -spot_img

Të fundit