Categories Archives: Islam

Pesë arsye pse Zoti na sprovon.

Problemet me të cilat ballafaqohesh o do të të rrëzojnë, o do të të zhvillojnë – në varësi prej mënyrës se si reagon ndaj tyre. Shumica e njerëzve fatkeqësisht dështojnë pa provuar të kuptojnë se si Zoti i përdor problemet për të mi ...

Një propozim për ditën e Xhuma.

Meqenëse sot është ditë e Xhuma, fillimisht u propozojmë të lexoni suren Kehf, pasi vetë profeti Muhamed a.s na këshillon në disa hadithe që në këtë ditë feste për besimtarët, të lexojmë pikërisht suren Kejf. Së dyti, propozoj që sot ...

Shtëpitë e Profetit Muhamed a.s.

Hyrje: Shtëpitë në Medinë Jo të gjitha shtëpitë e Medinës ishin të njëjta në kohën kur jetoi Profeti Muhamed a.s. Shumica e shtëpive kishin disa karakteristika të përbashkëta, nga të cilat ndoshta më e rëndësishmja ishte hapësira e mo ...

PASTËRTIA ËSHTË GJYSMA E BESIMIT.

Nga Ebu Malik el-Harith ibn Asim el-Esh’arij, radijall-llahu anhu, transmetohet se ka thënë: “Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Pastërtia është gjysma e besimit. Falënderimi All-llahun (el-hamdu lil-lahi) e pë ...