Categories Archives: Islam

Lutje Në Rast Brengosje!.

    Lutje në rast brengosje O Zoti im, unë jam robi Yt e biri i robit Tënd dhe i robëreshës Sate, balli im është në dorën Tënde. Dispozitat Tuaja mbi mua i pranoj, i drejtë është gjykimi Yt mbi mua. Të lutem me çdo emër me të ci ...

Duaja E Udhëtimit.

  All-llahu ekber, All-llahu ekber, All-llahu ekber! Subhanel-ledhi sehare lena hadha ve ma kunna lehu mukrinín ve inná ilá Rabbina le munkalibún. All-llahume inná nes`eluke fí seferina hadha el-birre vet-takva ve minel-’ameli ma terdá, All- ...